Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

 

E-BÜLTEN ABONESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

1.VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu Unvanı

Altıntaş Hukuk Bürosu – Av. Kerim ALTINTAŞ

KEP Adresi

kerim.altintas@hs01.kep.tr

Telefon/Faks

T: 0 212 416 77 40 / F: 0 212 416 77 43

Posta Adresi

Abide-i Hürriyet Caddesi No:158 Biz Cevahir İş Merkezi K:1 Şişli / İST

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kerim@altintas.av.tr


2. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

a.      İşbu aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işlenen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir. 

b.     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Öğrenim Durumu, Adres, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder. 

c.     Veri Sorumlusu tarafımızca kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir. 

3. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu tarafımızca işlenen kişisel veriler aşağıda yer almaktadır.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

E-Posta


4. KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Ofisimizce hazırlanan ve yayımlanan e-bülten ve duyuruların alımına ilişkin duyuru ve bülten üyeliği oluşturan kişilere ait kişisel veriler, firma / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ı̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, müvekkil ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müvekkil memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla, 6698 Sayılı Kanunun 5/1 maddesinde yer alan ilgili kişinin açık rızası bulunması halinde açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, ofisimizce hazırlanan e-bülten ve duyuruların tarafınıza ulaştırılması amacı ile ofisimiz internet sitesi veya mobil uygulamalarında e-bülten ve duyuruların alımına ilişkin talep oluşturmanız ve bu talebinize istinaden tarafınıza e-bülten ve duyuruların e-posta vasıtası ile gönderilmesi halinde otomatik veya kısmen otomatik yollarla toplanabilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, tedarikçimiz olan IT/Bilgi İşlem Destek firmamız gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere hizmetimizi yerine getirilebilmemiz amacıyla aktarılabilecektir.  Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

7. HAKLARINIZ

a.    6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

b.    İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.