SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılan "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Yönetmelik kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup söz konusu Yönetmelik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88'inci ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 8'inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir;

 

1.  ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ EDİLECEK EVRAKLAR

a. Sosyal Güvenlik Kurumunca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin söz konusu Yönetmelik'te belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

 

2. ZORUNLU OLARAK VEYA İSTEĞE BAĞLI ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAKLAR

a. 5510 sayılı Kanun'un "Primlerin ödenmesi" başlıklı 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler söz konusu Yönetmelik'te belirlenen sürelerde (31.12.2021 tarihine kadar) elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

 

b. İşverenler dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir; ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.

 

3. ELEKTRONİK TEBLİGAT BAŞVURU PROSEDÜRÜ

a. Elektronik tebligat adresi başvuruları bireysel başvurular ve tüzel kişi ve kamu kurum başvuruları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 

b. Bireysel Elektronik Tebligat Başvurusu

 

Ø  Bireysel başvurular, ön başvuru ve esas başvuru şeklinde 2 aşamadan oluşmaktadır.

 

Ø  Gerçek kişiler tarafından yapılan ön başvuru, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerindeki https://basvuru.etebligat.gov.tr/ adresinde yer alan ön başvuru ekranından gerçekleştirilir. Ön başvuru ekranından alınan başvuru numarası ile başvuru sırasında kimlik bilgilerinin tespiti için geçerli olan bilgi ve belgelerle PTT merkezlerine müracaat edilerek başvuru gerçekleştirilir.

 

Ø  Sadece gerçek kişiler PTT merkezlerine gelmeden, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemindeki başvuru ekranından E-Devlet, elektronik imza veya mobil imza ile online olarak elektronik ortamda hesaplarını açabilirler.

 

Ø Gerçek kişiler ve tebligatı dijital ortamda yapma mecburiyeti bulunmayan tüzel kişiler, E-Tebligat adresi almak için PTT merkezlerine başvuruda bulunabilir.

 

c. Tüzel Kişi ve Kamu Kurumları İçin Elektronik Tebligat Başvurusu

 

Ø  Elektronik Tebligat oluşturma zorunluluğu olan kişi ve kurumlar için başvuru, bu zorunluluğun oluştuğu tarih itibarıyla 1 ay içerisinde gerekli kurumlarca PTT'ye yapılır. Elektronik Tebligat başvuru işlemi esnasında talep edilen belgeler aşağıda sayılmıştır.

 

Ø  Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne (DETSİS) kaydı bulunmayanlar için tabi oldukları sisteme ait bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikler için ise DETSİS'de yer alan kuruma özel numara ve sistem bilgileri,

 

Ø  Başvuruyu T.C. vatandaşı olan gerçek kişi yapıyorsa TCKN ve kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişi başvuru işlemini gerçekleştiriyorsa yabancı kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri,

 

Ø  MERSİS'e kayıtlı tüzel kişilerin MERSİS numarası ile sisteme ait bilgileri, MERSİS kaydı bulunmayan tüzel kişilerin ise tabi oldukları sisteme ait bilgileri, PTT'nin talep etmeyi uygun gördüğü diğer bilgi ve belgeler.

 

4. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNME VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a. Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sistem üzerinden, 01.10.2021 (söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih) tarihini takip eden 3 (üç) ay içinde, 31.12.2021 tarihine kadar, başvuru yapmaları zorunlu olacaktır.

 

b. 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekecektir.

 

c. Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin de başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden yapmaları gerekecektir.

 

5. ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA İLETİLMESİ

a. Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

 

b. Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen BEŞİNCİ GÜNÜN SONUNDA tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

c. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilecektir. Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır. Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.

 

6. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN KULLANIMA KAPATILMASI

a. Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Yönetmeliğin 9.maddesine göre;

 

Ø Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacaktır.

 

Ø Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re'sen kapatılacaktır.

 

Ø Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılacaktır.

 

7. İŞLEM ZAMAN BİLGİSİ VE OLAY KAYITLARININ MUHAFAZASI

a. Yönetmeliğin 10.maddesinde, E-tebligata ilişkin işlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının erişilebilir şekilde, SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtlarının, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtlarının ve muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtlarının 10 yıl, olay kayıtlarının 30 yıl muhafaza edileceği belirtilmiştir.

 

8. ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

a. Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatabın sorumluluğu ilgili Yönetmeliğin 11.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre muhatap;

 

Ø  Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapacak,

 

Ø  Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirecek,

 

Ø  Söz konusu Yönetmelik'te belirtilen tüm şartlara riayet edecek,

 

Ø  Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirecektir.

 

b. Yukarıda sayılan sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olacaktır.

 

9. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ

 

a. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiş olup Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütler Kurum tarafından giderilecektir.

 

Av.Kerim ALTINTAŞ & Av.Melis ERDİNÇ & Av. Ezgi ÇOBANOĞLU