KVKK

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu

1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu Unvanı

Altıntaş Hukuk Bürosu – Av. Kerim ALTINTAŞ

KEP Adresi

kerim.altintas@hs01.kep.tr

Telefon/Faks

T: 0 212 416 77 40 / F: 0 212 416 77 43

Posta Adresi

Abide-i Hürriyet Caddesi No:158 Biz Cevahir İş Merkezi K:1 Şişli / İST

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kerim@altintas.av.tr


2. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

 • İşbu aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işlenen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Öğrenim Durumu, Adres, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.
 • Veri Sorumlusu tarafımızca kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

3. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu tarafımızca işlenen kişisel veriler aşağıda yer almaktadır.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad Ve Soyad, Doğum Tarihi

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İletişim E-Posta,  İletişim Telefon No

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Öğrenim Bilgisi, Kurs-Seminer-Sertifika Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Geçmiş İş/Staj Tecrübesi

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Fotoğraf


4.KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Mesleği tanımak, anlamak ve özümsemek isteyen 3. ve 4. Sınıf Hukuk Fakültesi öğrencilerinin “Altıntaş Akademi Eğitim Programı Başvuru Formunu” doldurması halinde; bu kişilere ait kişisel veriler, programa katılım başvurusunun değerlendirilmesi ile programa alınacak uygun adayın belirlenmesi, başvuruda bulunulan kişi ile iletişimin sağlanması ve bilgi güvenliği amaçlarıyla, 6698 Sayılı Kanunun 5/2-f maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile; “Altıntaş Akademi Eğitim Programı Başvuru Formunu” doldurmanız ve tarafımızla paylaşmanız halinde iletişim kurduğumuz kanala (internet sitemiz, elden teslim vs) göre sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, tedarikçimiz olan IT/Bilgi İşlem Destek firmamız gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere hizmetimizi yerine getirilebilmemiz amacıyla aktarılabilecektir.  Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

7. HAKLARINIZ

 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
 • İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

1.VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu Unvanı

Altıntaş Hukuk Bürosu – Av. Kerim ALTINTAŞ

KEP Adresi

kerim.altintas@hs01.kep.tr

Telefon/Faks

T: 0 212 416 77 40 / F: 0 212 416 77 43

Posta Adresi

Abide-i Hürriyet Caddesi No:158 Biz Cevahir İş Merkezi K:1 Şişli / İST

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kerim@altintas.av.tr


2. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

 • İşbu aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işlenen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Öğrenim Durumu, Adres, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.
 • Veri Sorumlusu tarafımızca kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

3. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu tarafımızca işlenen kişisel veriler aşağıda yer almaktadır.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad Ve Soyad, Doğum Tarihi

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

MERNİS Adresi, İletişim E-Posta,  İletişim Telefon No

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

BARO Sicil Bilgisi, Öğrenim Bilgisi, Kurs-Seminer-Sertifika Bilgisi, Kullanılan Cihaz/Yazılım Yetkinlik bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Geçmiş İş/Staj Tecrübesi, Başvurulan İş/Staj Pozisyonu Hk Düşünce Bilgileri, Ücret ve Sosyal Haklar Talebi, İşe/Staja Başlayabilme Tarihi, Askerlik Durumu Bilgisi, Sürücü Belgesi Bilgisi, Referans Bildirilmesi Halinde Referans Bilgileri (Referansa Ait Ad- Soyad-Telefon-Mail-Firma-Unvan), Mülakat Sonuçları

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Fotoğraf


4. KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Ofisimizde çalışmak veyahut staj yapmak isteyen aday avukat veya stajyer avukatlara ait kişisel veriler, iş/staj  başvurusunun değerlendirilmesi ile işe/staja alınacak uygun adayın belirlenmesi, başvuruda bulunulan kişi ile iletişimin sağlanması ve bilgi güvenliği amaçlarıyla, 6698 Sayılı Kanunun 5/2-f maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

a. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile; online, fiziki ve sair platformlarda ofisimize avukat veyahut stajyer avukat olarak iş/staj başvurusu yapmanız veyahut iş/staj arayışınızı sair platformlarda paylaşmanız nedeni ile tarafınızla iletişime geçmemiz halinde iletişim kurduğumuz kanala göre sizin tarafınızdan sağlanan ya da tarafımıza bildirdiğiniz referansınız aracılığı ile temin edilen tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

b. Veri Sorumlusu tarafımıza 3. Kişilerin (referansınızın) kişisel verilerini bildirmeniz/iletmeniz halinde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6.maddesi gereği bu kişilerin veri sorumlusu tarafınız ve veri sorumlusu tarafımızca ayrı ayrı aydınlatılması gerekmektedir. İşbu 3.kişilerin tarafımızca aydınlatılması gayesi ile tarafımızca hazırlanan ve resmi internet sitemizde sabit hale getirilen “KVK Avukat Adayı ve Stajyer Avukat Adayı Referansı 3.Kişiler Aydınlatma Metni”ni, kişisel verilerini tarafımızla paylaştığınız 3. Kişilere tebliğ etmeniz gerekmektedir. Paylaştığınız kişisel verilerin bu 3.kişilere ait olmadığı halde aksi hakkında tarafımızı yanıltmanız, bu kişiler için hazırladığımız aydınlatma metnimizi ilgili kişinin karşısına çıkarmamanız halleri dâhil olmak üzere; bu kişilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi veya veri sorumlusu tarafımız ile paylaşılması halinde her türlü yükümlülük ve sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, tedarikçimiz olan IT/Bilgi İşlem Destek firmamız gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere hizmetimizi yerine getirilebilmemiz amacıyla aktarılabilecektir.  Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

7. HAKLARINIZ

 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
 • İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu Unvanı

Altıntaş Hukuk Bürosu – Av. Kerim ALTINTAŞ

KEP Adresi

kerim.altintas@hs01.kep.tr

Telefon/Faks

T: 0 212 416 77 40 / F: 0 212 416 77 43

Posta Adresi

Abide-i Hürriyet Caddesi No:158 Biz Cevahir İş Merkezi K:1 Şişli / İST

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kerim@altintas.av.tr


2. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

 • İşbu aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işlenen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.
 • Veri Sorumlusu tarafımızca kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

3. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad Ve Soyad

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İletişim Telefon Numarası, İletişim E-Posta, Çalıştığınız Firma Unvanı ve Firmadaki Unvan Bilginiz


4. KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, ofisimizde çalışmak veyahut staj yapmak isteyen aday avukat veya stajyer avukatların iş/staj başvurusunun değerlendirilmesi ile işe/staja alınacak uygun adayın belirlenmesi, tarafınız ile iletişimin sağlanması ve bilgi güvenliği amaçlarıyla, 6698 Sayılı Kanunun 5/2-f maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile ofisimize iş/staj başvurusu yapan aday avukat veya aday avukat stajyerimizin, referansı olarak tarafınızın kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde; seçmiş olduğu veri paylaşım kanalına göre (internet sitemiz, elden teslim vs) otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, tedarikçimiz olan IT/Bilgi İşlem Destek firmamız gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere hizmetimizi yerine getirilebilmemiz amacıyla aktarılabilecektir.  Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

7. HAKLARINIZ

 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
 • İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.