YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YURT İÇİNDE BULUNUP DA KAYITLARDA YER ALMAYAN VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

 

1. YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA TÜRKİYE’DE BULUNUP DA KANUNİ DEFTER KAYITLARDA YER ALMAYAN VARLIKLARIN YURDA GETİRİLMESİ İÇİN BİLDİRİM SÜRESİ

a.  Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.06.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bildirilmesi şarttır.

 

b. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30.06.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar kadar bildirilmesi şarttır.

 

2. YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARA DAİR BİLDİRİM USULÜ

a.  Öncelikle gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür. Bu halde ilgili temsilcinin Tebliğ’e göre vekalette ya da temsil sözleşmesinde bu konuda yetkili olup olmadığı kontrol edilecektir.

 

b. Bildirime konu edilecek varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi zorunludur. Aksi halde 7256 Sayılı Kanun’un tanıdığı imkanlardan yararlanılması mümkün değildir.

 

c.  Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir.

 

d. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

e. Bankaya veya aracı kuruma EK-1’de yer alan belgeden iki nüsha doldurularak teslim edilecektir. Banka veya aracı kurum işlemler tamamladıktan sonra bir nüshayı düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verecektir. EK-1 dışında herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Vergi Daireleri de konuya ilişkin Banka veya aracı kurumdan herhangi bir belge talebinde bulunmayacaktır.

 

3. YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR KANUNİ DEFTERLERDE KAYITLI KREDİLERİN KAPATILMASINDA KULLANILMASI

a. Yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.

 

b. Defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

 

c. Kredilerin kapatıldığına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alınacak olan tevsik/ispat edici belgelerin herhangi bir şaibeli durumun ortaya çıkması durumuna binaen muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

4. YURT DIŞINDA BULUNAN ANCAK KAPSAMA GİRMEYEN VARLIKLARIN (ÖRNEĞİN TAŞINMAZLARIN) 30.06.2021 TARİHİNE KADAR KAPSAMDAKİ VARLIKLARA DÖNÜŞTÜRÜLMEK SURETİYLE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

a. Türkiye’ye getirilme yöntemleri aşağıdaki usullerden biri olabilir;

·   Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi, (Bu durumu tevsik/ispat eden belgeler: Banka Dekontu veya Aracı Kurum İşlem Sonuç Formları)

·   İlk bentte yer alan usul olmuyor ise menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir. (Bu durumu tevsik/ispat eden belgeler: Deklarasyon/Bildirime İstinaden Gümrük İdaresinden Alınan Belgeler)

 

5. TÜRKİYEDE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİM USULÜ

a. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 30.06.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Ek-2’de yer alan bildirim ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir.

 

b. Bildirim akabinde varlık, banka veya aracı kuruma yatırılmalıdır. Bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır.

 

6. BİLDİRİLEN TAŞINMAZ AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMAK SURETİYLE İŞLETME KAYITLARINA ALINABİLİR Mİ?

a. Geçici 93.madde kapsamında bildirilen taşınmazlar ayni sermaye olarak konulmak suretiyle aşağıdaki şartları sağlayarak işletme kayıtlarına alınabilir.

· Sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması

·  Söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10. ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi

 

7.  ORTAK HÜKÜMLER (YURT DIŞI + YURT İÇİ VARLIK BİLDİRİMİ)

a. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında veya yurt içinde bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak düzeltme amacı ile beraber birden fazla bildirimde bulunulması mümkündür.

 

b.  Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar ve ayrıca gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların (gerçek kişi adına bildirim yapılması kaydı ile) şirket adına bildirime konu edilerek yurda getirilmesi mümkün olacaktır. 

 

c. Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, bildirildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir:

·Türk Lirası Cinsinden Para = İtibari (Nominal) Değeriyle.

· Altın = Rayiç Bedeliyle.

· Döviz =  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Alış Kuruyla.

· Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye

 Piyasası Araçlarında ise;

o   Pay senetleri = varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

o  Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma  araçları =  varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

o  Yatırım fonu katılma payları = ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.

o    Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar = varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

o    Taşınmazlar =  rayiç bedeliyle.

 

d. Düzeltme beyanları ya da bildirime konu edilen varlıkların azaltılması amacıyla 30.06.2021 tarihine kadar yapılacak düzeltmelerde/değişikliklerde varlıkların ilk bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

 

8. BİLDİRİLEN VARLIKLAR NEDENİYLE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

a. Geçici 93/7.fıkra gereği bildirimde bulunulan varlıklar nedeniyle aşağıdaki şartlar dahilinde hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

· Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi

· Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların ise banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığı gösterir belgelerle tevsik edilmesi,

 

b. Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı VUK’da yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

 

c. Kayıtlarda yer alan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

 

d. Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

 

e. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutlan bu varlıklar vergilendirmeye tabi tutulmayacaktır.

 

f.  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir.

 

g.   Gerekli bildirimlerin mevzuata göre yapılması akabinde belirlenen Türk lirası karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilen varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

 

h.  17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilecektir.

01.12.2020

Av. Kerim ALTINTAŞ & Av. Melis ERDİNÇ

 

 

HABER ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ