TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ KURALLARI
 • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
 • 6563 sayılı Kanun, elektronik ticarete (fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim için iktisadi ve ticari her türlü faaliyet) ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.
 • Ticari Elektronik İleti : Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kayıtedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler olarak tanımlanmaktadır.
 • Hizmet Sağlayıcı : Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.
 • Kapsam Dışı Elektronik İletiler : Yönetmeliğin 2.maddesi gereği aşağıdaki iletiler ticari elektronik ileti uygulaması kapsamında değildir.
 • Elektronik Haberleşme Kanunun kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletiler
 • Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletiler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletiler
 • Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yıpaln yayın hizmetlerien ilişkin bilgilendirme iletileri
 • Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletiler
 • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİDE ONAY ALMA ZORUNLULUĞU
 • 6563 sayılı Kanunun 6.maddesi gereği ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak ÖNCEDEN ONAYLARI ALINMAK KAYDI İLE GÖNDERİLEBİLECEKTİR.
 • Alıcıların onayı yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçları ile alınabilecektir. Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır. Elektronik ortamda alınan onayların alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir.
 • Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.
 • Onay, abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında reddetme imkanı da tanınarak en az 12 punto ile yazılarak alınır.
 • Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir.
 • Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.
 • Acentalık, özel yetkili işletme, bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.
 • Onay alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir. Onay metninde olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.
 • ONAY ALINMADAN GÖNDERİLEBİLECEK TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER
 • Alıcı tarafından kendisi ile iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin DEĞİŞİKLİK, KULLANIM ve BAKIMA yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
 • ESNAF ve TACİRLERE önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecektir. Ancak alıcı tacir ve esnafların retdetme hakkını kullanması halinde bir daha onayları alınmaksızın ileti gönderilemez.
 • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimata veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alınmaz.
 • Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınmaz.
 • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİNİN İÇERİĞİ
 • Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.
 • İleti içeriğinde, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler (MERSİS, UNVAN, MARKA, İŞLETME ADI), haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası, elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri, ret kanalı ile haberleşmenin türüne bağlı olarak iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgiler yer almalıdır.
 • ALICININ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİYİ REDDETME HAKKI
 • Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Ret bildirimi, onayı geçersiz kılar.
 • Hizmet sağlayıcı, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmak zorundadır.
 • Elektronik iletide, alıcının ret bildirimi için kullanabileceği müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gereklidir.
 • Ret bildirimi imkanı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.
 • Hizmet sağlayıcı, talebin ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorundadır. Ret bildirimi hizmet sağlayıcının ilgili mevzuat gereği alıcıya göndermesi zorunlu olan bildirimleri yapmasına engel değildir.
 • YAPTIRIM
 • Hizmet sağlayıcı, 6563 sayılı kanunda yer alan yükümlülükleri ihlal etmesi halinde ihlalin niteliğine göre 1.000,00 TL’den 20.000,00 TL’ye kadar para cezası yaptırımına maruz kalabilecektir. Para cezaları Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilecektir.
 • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS)
 • İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS)
 • 6563 sayılı Kanunun 11/4.fıkrası gereği Bakanlık, ticari elektronik ileti onaylarının alınması ve reddetme hakkının kullanılmasına imkan tanıyan bir elektronik sistem kurmak veya kurdurmakla yükümlü kılınmıştır.
 • Yönetmelik gereği İYS, ticari elektronik iletilerinin onay ve ret bilgilerinin kaydedilmesi, İYS üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikayetlerinin alınması, raporlanması, şikayet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi için kullanılacaktır.
 • Hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılardan alınan onaylar bu sisteme aktarılacaktır. Sisteme aktarılmayan onaylar geçersiz kabul edilecektir.
 • Hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinden elektronik ileti göndermeyeceklerdir. Bu sistem üzerinden sadece onayların alınması ve reddetme hakkının kullanılmasına ilişkin süreçler yönetilecektir.
 • MEVCUT VERİ TABANLARININ KULLANILMASI
 • Yönetmeliğin Geçici 1.maddesi gereği yürürlüğe girdiği 15.07.2015 tarihinden önce ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içeren onaylar geçerli kabul edilmiştir.
 • 6563 sayılı Kanun 15.maddesi gereği bu kanun 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Geçici 1.maddesi gereği hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında 01.05.2015 tarihinden önce doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilmiştir.
 • İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) BAŞVURU ve UYGULAMA TAKVİMİ
 • İYS sistemine www.iys.org.tr internet sitesinden erişilmekte ve başvuru yapılmaktadır. 04.01.2020 tarihinde yayınlanan değişiklik yönetmeliği hizmet sağlayıcılara 01.06.2020 tarihine kadar ticari elektronik ileti için aldıkları onayları veya onay verilmiş sayılan veri tabanlarını İYS’ye aktarma yükümlülüğü getirilmiştir.
 • Ancak Covid-19 nedeniyle 23.05.2020 tarihinde yapılan açıklama ile bu süre 31.08.2020 tarihine ertelenmiştir. Hizmet sağlayıcılar bugüne kadar ticari elektronik ileti için aldıkları onayların tümünü 31.08.2020 tarihine kadar İYS’ye yükleyeceklerdir.
 • Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onaylarının İYS’ye yüklendiği ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edilmediği taktirde bu onaylarının geçerli sayılacağı ile reddetme imkanını İYS üzerinden kullanılabileceğine dair ileti gönderilir. Ancak Covid-19 nedeniyle 23.05.2020 tarihinde yapılan açıklama ile bu süre Aralık 2020’ye ertelenmiştir.
 • Alıcılara tanınan bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.
 • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLİŞKİSİ
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • 6563 sayılı Kanunun 10.maddesi gereği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcısı kişisel verilerin SAKLANMASINDAN ve GÜVENLİĞİNDEN sorumlu olup ilgili kişinin onayı olmaksızın 3.kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.
 • Yönetmeliğin 12.maddesi gereği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile TOBB, elde ettikleri kişisel verilerin muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Kişisel verilerin 3.kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği gerçek kişileri belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Pazarlama, Reklam, Tanıtım vs amaçlar ile kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması gibi işlemler ilgili gerçek kişinin “Açık Rızası” alma şartına tabidir.
 • 6563 sayılı Kanun kapsamında gönderilen ticari elektronik iletiler GERÇEK KİŞİLERE ait kişisel verilere (elektronik posta, cep telefonu numarası vs) gönderiliyor ise mutlaka KVKK açısından da konunu değerlendirilmesi şart olacaktır.
 • Aksi taktirde ayrı ayrı hem KVKK hem de ticari elektronik ileti mevzuatına aykırılık yaptırımları ile karşılaşılabilecektir.
 • TAVSİYEMİZ
 • İYS sistemine yükleyeceğiniz ticari elektronik ileti veri tabanınız, İYS tarafından ilgili alıcılara bildirilecektir. Alıcılar tarafından Aralık 2020 tarihine kadar veri tabanını RET ETME HAKKI kullanılmaz ise zımmen ONAY VERMİŞ sayılacaktır. İş bu zımni rıza sadece ve sadece ticari elektronik iletiler mevzuatı açısından sizi koruyacaktır.
 • KVKK gereği satış, pazarlama, reklam, tanıtım amacıyla gerçek kişilere gönderilecek ticari elektronik iletiler için AÇIK RIZA alınması zorunlu olup ZIMNİ RIZA yeterli olmayacaktır. Bu nedenle iYS sistemi kapsamında alıcının sessiz kalması sizi KVKK mevzuatı açısından korumayacaktır.
 • Bu nedenle eğer imkanınız var ise 31.08.2020 tarihine kadar hem KVKK mevzuatı hem de Ticari Elektronik İleti mevzuatı gereği “ticari elektronik iletelerinizi” mevzuatlara uygun hale getirmeniz, veri tabanınızın bu tarihe kadar açık rızalarını almanız, açık rıza alınmış veri tabanınızı İYS sistemine yüklemenizi önermekteyiz. Bu şekilde hem KVKK hem de İYS işlemini tek seferde tamamlamış olabilirsiniz.
 • Veri sahibi gerçek kişi, KVKK gereği açık rıza ile alınan tüm kişisel verilerin kullanılmasını dilediği zaman geri çekebilir. Zaten iş bu ticari elektronik ileti mevzuatı da REDDETME HAKKINI vererek KVKK ile bütünlük sağlamış olmaktadır.

                                                                                                                                     Av. Kerim ALTINTAŞ & Av. Sena DALAZ

 

HABER ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ